Trường Chính Trị Tỉnh Bắc Giang, nơi tạo nền tảng cho sự phát triển lãnh đạo và tri thức, đang tỏa sáng giữa vùng đất lịch sử Bắc Giang. Với tầm nhìn tương lai và đội ngũ giảng viên đẳng cấp, chúng tôi cam kết đem đến cho sinh viên môi trường học tập và phát triển không giới hạn. Hãy cùng chúng tôi khám phá hành trình vươn tới tương lai lãnh đạo tại Trường Chính Trị Tỉnh Bắc Giang.

Thông tin chung

Trường Chính Trị Tỉnh Bắc Giang, nơi tạo nền tảng cho sự phát triển lãnh đạo và tri thức
Trường Chính Trị Tỉnh Bắc Giang, nơi tạo nền tảng cho sự phát triển lãnh đạo và tri thức
 • Tên Công Ty: Trường Chính Trị Tỉnh Bắc Giang
 • Chủ Sở Hữu: Không có thông tin
 • Mã Số Thuế: 2400426484

Địa chỉ thông tin liên hệ

 • Địa Chỉ: Đường Vương Văn Trà, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
 • Điện Thoại: 02403823084

Tổ chức bộ máy 

– Ban giám hiệu : 03 đồng chí.

    * Hiệu trưởng : Nguyễn Trọng Chinh

   + Điện thoại CQ : 0240.859.437

   + Điện thoại DĐ : 0913.257.547

* Phó Hiệu trưởng : Nguyễn Văn Hùng

   + Điện thoại CQ : 0240.859.452

   + Điện thoại DĐ : 098.9956.025

    * Phó Hiệu trưởng : Nguyễn Thành Duy.

      + Điện thoại CQ :  0240.823.116

                              + Điện thoại DĐ :  0913.257.233

* Phó Hiệu trưởng : Nguyễn Xuân Trường.

+ Điện thoại CQ :  0240.823.891          

+ Điện thoại DĐ : 0913.276.611

Các phòng, khoa

– Các phòng, khoa:

    1. Phòng Tổ chức- Hành chính, ĐT : 0240.859.436

    2. Phòng Đào tạo, ĐT : 0240.852.661

    3.Phòng Khoa học-Thông tin-Tư liệu, ĐT: 0240.852.669

    4. Khoa Lý luận cơ sở, ĐT : 0240.823.508

    5. Khoa Nhà nước và Pháp luật, ĐT : 0240.823.507

    6. Khoa Xây dựng Đảng- Lịch sử Đảng, ĐT : 0240.823.506

    7. Khoa Dân vận, ĐT : 0240.823.505

Chức năng, nhiệm vụ 

Chức Năng:

Trường Chính Trị Tỉnh Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Ủy và Uỷ ban Nhân dân tỉnh, được hướng dẫn, chỉ đạo, và kiểm tra chuyên môn bởi Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia.

 • Tỉnh Ủy trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo về nội dung, qui hoạch bồi dưỡng cán bộ, quyết định về tổ chức bộ máy biên chế, cũng như chính sách cán bộ và học viên của trường.
 • Uỷ ban Nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về qui chế đào tạo, cơ sở vật chất, kỹ thuật, kế hoạch ngân sách, và tiền lương. Họ cấp kinh phí cho hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ và đáp ứng các nhu cầu khác của nhà trường.

Nhiệm Vụ:

 • Trường Chính Trị Tỉnh Bắc Giang đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt của Đảng, chính quyền, và các đoàn thể nhân dân ở cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn); trưởng, phó phòng cấp huyện, thành phố; trưởng phó phòng của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cán bộ dự nguồn và các chức danh trên.
 • Nhà trường bồi dưỡng ngắn hạn các đối tượng về lý luận chính trị, đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước, kiến thức và nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, quản lý hành chính Nhà nước, và công tác vận động quần chúng.
 • Trường phối hợp với các Học viện và trường quốc gia để mở các lớp tại tỉnh theo chương trình cao đẳng, cao cấp, đại học về lý luận chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền và các chương trình bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, và quản lý kinh tế cho các đối tượng thuộc diện đào tạo bồi dưỡng ở Trung ương.
 • Trường thực hiện nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn ở địa phương, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh Ủy và Uỷ ban Nhân dân tỉnh.
 • Cuối cùng, nhà trường thực hiện những nhiệm vụ khác được giao bởi Tỉnh Ủy và Uỷ ban Nhân dân tỉnh, phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của mình.
Trường Chính Trị Tỉnh Bắc Giang đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt của Đảng, chính quyền, và các đoàn thể nhân dân
Trường Chính Trị Tỉnh Bắc Giang đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt của Đảng, chính quyền, và các đoàn thể nhân dân

Tổng kết

Trường Chính Trị Tỉnh Bắc Giang đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở và tỉnh. Với sự hướng dẫn từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia, trường đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng lãnh đạo chất lượng cho Đảng và Nhà nước. Qua việc tổ chức nghiên cứu khoa học và đào tạo chất lượng, Trường Chính Trị Tỉnh Bắc Giang đã đóng góp tích cực vào sự phát triển và thịnh vượng của tỉnh Bắc Giang.